May 09

Tywydd oer

Paratowch ar gyfer tywydd oer

 • Sicrhau eich bod yn gallu cael gafael ar siwmperi a blancedi i gadw mor gynnes â phosibl.
 • Sicrhewch fod tanciau a phibellau dŵr wedi’u hinswleiddio’n briodol
 • Ystyriwch gael brechiad rhag y ffliw
 • Cyn i’r gaeaf ddechrau, gwnewch yn siŵr bod eich system gwres canolog yn gweithio’n iawn a sicrhewch fod eich boeler yn derbyn gwasanaeth.

Cyn tywydd oer

 • Peidiwch â pharcio eich car neu’ch beiciau, o dan leoliadau lle gall eira a rhew gronni ar doeau.
 • Sicrhewch fod gennych gyflenwad o halen neu raean (mae llwch baw cath, lludw a thywod yn ddewisiadau amgen da i raean os oes angen.
 • Cyn i’r gaeaf ddechrau, gwnewch yn siŵr bod eich system gwres canolog yn gweithio’n iawn a sicrhewch fod eich boeler yn derbyn gwasanaeth.
 • Ystyriwch brynu gwresogyddion cludadwy ar gyfer argyfyngau
 • Cliriwch cwteri, trwsiwch unrhyw ollyngiadau yn y to a gwnewch waith cynnal a chadw cyffredinol.
 • Inswleiddiwch eich cartref. Efallai y bydd modd i chi gael help gyda biliau gwresogi gan y cynllun Nyth https://nest.gov.wales/en/
 • Prynwch rhaw a brwsh da i glirio eira.

Yn ystod tywydd oer

 • Cadwch mor gynnes â phosibl, gwisgwch lawer o haenau, cadwch o leiaf un ystafell yn y tŷ wedi’i wresogi rhwng 18 a 21 gradd Celsius.
 • Rhowch raean neu lwch baw cath ar lwybrau a thramwyfeydd er mwyn lleihau’r risg o lithro.
 • Cymerwch ofal ychwanegol wrth feicio, cerdded neu yrru.
 • Peidiwch â gyrru mewn tywydd garw, ond os oes rhaid, gwnewch yn siŵr bod gennych becyn argyfwng car.
 • Os ydych yn mynd allan, gwisgwch esgidiau synhwyrol a dillad cynnes, chwiliwch am rhew.
 • Cadwch draw o byllau a llynnoedd sydd wedi rhewi, er y gallant edrych yn ddiogel i gerdded arnynt, gall y rhew fod lawer yn deneuach nag y credwch ac ni fydd yn gallu cynnal eich pwysau.
 • Os yw eich pibellau’n rhewi neu’n byrstio, dilynwch y cyngor gan Met Office.
 • Bwytewch yn dda, sicrhewch eich bod yn cael diodydd poeth a phrydau poeth yn rheolaidd drwy gydol y dydd.
 • Byddwch yn wyliadwrus o ran signs of hypothermia.

Ar ôl tywydd garw

 • Os ydych yn gallu, cliriwch a graeanwch lwybrau. Clirio eira ffres sydd hawsaf – dylech osgoi defnyddio dŵr poeth, a allai droi’n rew’n gyflym.
 • Byddwch yn ystyriol os ydych yn clirio eira, peidiwch â blocio palmentydd na thramwyfeydd pobl eraill.

Mae gan Cardiff Council gyngor defnyddiol ar gyfer beth i’w wneud yn ystod tywydd garw’r gaeaf.

The Met Office lawer o gyngor ynglŷn â pharatoi ar gyfer ac aros yn ddiogel yn ystod tywydd y gaeaf.

Mae gan NHS wybodaeth am sut i adnabod ac atal afiechydon cyffredin y gaeaf.

Share news:

Gweithio mewn partneriaeth â...

Lawrlwytho’r ap EVAC Caerdydd

Derbyn hysbysiadau diogelwch a’r cyngor argyfwng diweddaraf yn syth i’ch dyfais

© EVAC Caerdydd 2021 - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd